Form of Work
Książki
(9)
Status
available
(9)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(9)
Author
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(2)
Bajko Zbigniew
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Dach Zofia (1940- )
(1)
Harasimiuk Dominika Ewa
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Klimowicz Monika
(1)
Kozak Małgorzata
(1)
Muszyński Mariusz (1965- )
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Szafran Joanna
(1)
Szewczak Marcin (1979- )
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(9)
Language
Polish
(9)
Subject
POLITYKA REGIONALNA UE
(3)
GLOBALIZACJA
(2)
KRYZYS GOSPODARCZY
(2)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(2)
UNIA EUROPEJSKA
(2)
CYKL KONIUNKTURALNY
(1)
FINANSE
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
GOSPODARKA
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
PIENIĄDZ
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
Subject: time
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(2)
POLSKA
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
PODRĘCZNIKI
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
9 results Filter
Book
In basket
Bibliografia strony 151-158.
Dzisiejszy kształt Unii Europejskiej dowodzi coraz śmielszego rozwoju idei zjednoczonej Europy, którą przed ponad 60 laty snuli Ojcowie Założyciele. Nie byłoby dziś tak imponującego rozwoju gospodarki, handlu, rynku pracy, nauki, nie udałoby się również w takim tempie poprawiać warunków życia Europejczyków i wyrównywać ogromnych różnic pomiędzy krajami, gdyby nie konsekwentnie wdrażana strategia integracji Wspólnoty. Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności są podstawowymi instrumentami polityki regionalnej Unii Europejskiej. Właśnie one mają za zadanie niwelować przywołane tu dysproporcje w rozwoju poszczególnych regionów UE, skutecznie wspierając w ten sposób stabilny i zrównoważony rozwój gospodarek poszczególnych państw członkowskich oraz gospodarki Wspólnoty jako całości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 19046 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 19045 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 148-156.
Niniejsza książka stanowi cenne studium, odnoszące się do systemu wdrażania w Polsce unijnej polityki regionalnej. Stanowi ona udaną próbę przedstawienia praktyki formułowania i implementacji polityki regionalnej, ze szczególną uwagą poświęconą kluczowym czynnikom i formom organizacyjnym. Potencjalni odbiorcy książki to studenci kierunków ekonomicznych i pozaekonomicznych, w których porogramach występują przedmioty poruszające treści regionalne, osoby zawodowo związane z planowaniem i zarządzaniem w układach terytorialnych (pracownicy administracji publicznej, radni) osoby zainteresowane współczesnymi uwarunkowaniami rozwoju regionalnego, zasadami funkcjonowania UE."
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.9911 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11508 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 237-252.
W grze o rozwój, kluczową pozycje we współczesnej gospodarce zajmuje region. Budowanie jego przewag konkurencyjnych uwarunkowane jest istnieniem kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, infrastruktury instytucjonalnej, przedsiębiorczości i innowacyjności. Prezentowana książka wskazuje od czego zależy rozwój regionu w gospodarce globalnej, wyjaśnia mechanizmy wspierania konkurencyjności regionu, w sposób kompleksowy charakteryzuje instrumentarium planowania strategicznego w mieście i regionie, wyjaśnia reguły nowej polityki regionalnej obowiązujące w okresie 2007-2013. Wiedza ta prezentowana z perspektywy ekonomicznej i socjologicznej adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami zarządzania miastem i regionem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11766 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12957 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 307-325, netogr. s. 325-326.
Publikacja dotyczy problematyki rozwoju regionalnego i europejskiej polityki regionalnej (polityki spójności). Najważniejszym przesłaniem książki jest ocena polityki regionalnej UE biorąc pod uwagę różne dziedziny jej oddziaływania. Polityka regionalna jest ważną polityką wspólnotową, ale ocenę jej skuteczności nie da się jednoznacznie określić. Ponieważ zmiany społeczno-gospodarcze w regionach wynikają z podejmowanych działań w ramach innych polityk, a następnie z gry sił wolnorynkowych. Ze względu na dynamiczne ujęcie prezentowanej problematyki publikacja będzie stanowiła pretekst do dalszych dyskusji, analiz, studiów w sprawie przyszłości polityki spójności.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
All copies are currently on loan: sygn. P.13531 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13530 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14500 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 211-225. Indeks.
Książka podejmuje temat oceny skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej w stabilizowaniu gospodarek, a także łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego w dobie globalizacji. Dokonano w niej między innymi analizy przydatności poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej: fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, do walki z negatywnymi skutkami kryzysu. Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: przyczyny wahań cyklicznych, ścieżki transakcji cykli koniunkturalnych w ujęciu międzynarodowym, oddziaływanie kryzysów gospodarczych na zmienne nominalne (stopa procentowa, stopa inflacji, płace nominalne) i realne (popyt globalny, produkcja, zatrudnienie i bezrobocie), zmiany podejścia do efektywności polityki fiskalnej w krótkim i długim okresie, oddziaływanie polityki monetarnej na gospodarkę poprzez tradycyjny kanał stóp procentowych, kanał kursowy, kanał kredytowy oraz kanał cen aktywów rzeczowych i finansowych, modele wpływu wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy poszczególnych krajów członkowskich oraz kanały wpływu tych wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu i ożywienie gospodarcze, dostosowanie polityki regionalnej do uwarunkowań kryzysu na poziomie krajów UE, ekonomiczne konsekwencje kryzysu finansowego oraz wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy, rynek pracy, budżet państwa i dług publiczny w krajach strefy euro oraz w USA, Chinach i Japonii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12827 VIII.4 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty mechanizmów zarówno pogłębiających różnice rozwojowe między regionami w procesie intergacji, jak również stymulujących wyrównywanie różnic na etapie Wspólnego Rynku i Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Walory poznawcze pracy podnoszą zamieszczone w książce wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11223 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12308 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku przyniosły nowe zjawiska w gospodarce światowej i w gospodarkach narodowych poszczególnych krajów. Nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, ale również procesów międzynarodowej integracji regionalnej, zmieniły się warunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wreszcie, poszczególne gospodarki w różnym stopniu zostały dotknięte skutkami globalnej recesji i kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Książka "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy" traktuje o różnych aspektach procesów globalizacji i międzynarodowej integracji regionalnej oraz ich wpływie na wzrost gospodarczy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15089 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15088 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15987 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Spis wybranych dokumentów dotyczących funduszy Unii Europejskiej s. 409-414. Indeks.
Książka zawiera panoramiczny przegląd dostępnych form pomocy finansowej w ramach funduszy europejskich na lata 2007-2013, koncentrując się na wspólnotowej polityce regionalnej, w tym na programach rozwoju obszarów wiejskich i wspomagania rybołówstwa. Książka została podzielona na pięć części, w których znajduje się 16 rozdziałów. Przedstawiono w nich dotychczasowe doświadczenia, zasady wykorzystania funduszy, a także najważniejsze dokumenty wyznaczające główne kierunki wsparcia finansowego rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Opisano również praktyczne aspekty wdrażania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.13554 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13553 XII.1 [Wypożyczalnia C], P.8826 XII.1 [Wypożyczalnia C] (2 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10330 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 529-534.
Monografię przygotowano na podstawie najnowszych publikacji zagranicznych, w szczególności niemieckich. Znacząca bazę materiałową i porównawczą poszczególnych rozdziałów stanowią także komentarze do traktatów unijnych. Rozważania nad systemem instytucjonalnym i prawem materialnym poprzedzają dwa rozdziały dotyczące historii procesu integracji oraz dochodzenia Polski do członkostwa w UE. W rozdziale tym jest zawarta historia prawa, która została możliwie mocno odarta z elementu politycznego i stała się szczegółową analizą zmian normatywnych, dokonywanych w kolejnych nowelach traktatowych. Drugi rozdział stanowi krótki rys konstrukcji prawnej problemu integracji Polski z UE (analiza tzw. traktatu akcesyjnego i przygotowanych w 2011 roku zmian w Konstytucji RP). Dopiero po takim wprowadzeniu Czytelnik może zapoznać się z rozdziałami opisującymi główne aspekty prawne procesu integracji. Stan prawny traktatów integracyjnych, omówiony w niniejszej publikacji, to oczywiście stan po wejściu w życie traktatu z Lizbony, ze wszelkimi zmianami dokonanymi w systemie "kładek traktatowych" oraz prawem pochodnym na dzień 1 czerwca 2012 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14634 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again