Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(5)
Branch
Magazyny
(2)
Wypożyczalnie
(3)
Czytelnie
(10)
Author
Weresa Marzenna Anna
(2)
Godlewska Hanna (1960- )
(1)
Golińska-Pieszyńska Małgorzata
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janasz Władysław (1940- )
(1)
Sudolska Agata
(1)
Wiśniewska Joanna (ekonomia)
(1)
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka
(1)
Zastempowski Maciej (1974- )
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
INNOWACJE
(10)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(3)
KONKURENCJA
(2)
POLSKA
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
EKOROZWÓJ
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
INWESTYCJE
(1)
KADRY
(1)
KRYZYS GOSPODARCZY
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
REGIONY (adm.)
(1)
UNIA EUROPEJSKA
(1)
WSPÓŁDZIAŁANIE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
DANE STATYSTYCZNE
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
11 results Filter
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 179-196.
W książce przedstawiono rozważania dotyczące tego, w jakim stopniu obecnie pojmowany proces innowacji staje się coraz bardziej złożony - analizę przeprowadzono zarówno pod kątem teoretycznym, jak i zebranych przykładów praktyk innowacyjnych w funkcjonujących organizacjach. W pracy zaproponowano sprzężone podejście do procesu innowacyjnego, uwzględniające w szczególności politykę wiedzy, ale też uwypuklające istotny wpływ na innowacyjność procesów związanych z psychologią społeczną, a idąc dalej - z mentalnymi zachowaniami jednostek w społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12177 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 413-436.
"Praca poświęcona jest bardzo ważnemu i aktualnemu problemowi relacji proinnowacyjnych między przedsiębiorstwami. Problematyka ta mieści się w dynamicznie rozwijającym się nurcie rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących wszelkich form współpracy między przedsiębiorstwami, również takimi, które są w stosunku do siebie konkurentami. [...] W pracy podjęto próbę połączenia dwóch ważnych nurtów rozważań obecnych w naukach o zarządzaniu, jednego dotyczącego współpracy między przedsiębiorstwami i drugiego dotyczącego innowacji, co stanowi niewątpliwy jej walor, albowiem dotychczas były one najczęściej przedmiotem oddzielnych badań i analiz. Odwołując się do bogatego dorobku nauk o zarządzaniu odnośnie do różnych form współpracy między przedsiębiorstwami podjęto w pracy próbę szczegółowej analizy istoty oraz uwarunkowań relacji proinnowacyjnych. Ze względu na walory poznawcze monografia wnosi istotny wkład do rozwoju nauk o zarządzaniu. Stanowić będzie na pewno interesującą lekturę dla naukowców, jak i praktykujących menedżerów. (z recenzji dr. hab. B. Godziszewskiego, prof. UMK)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11980 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13136 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Celem raportu jest dokonanie oceny konkurencyjności polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów UE, a w szczególności w porównaniu z nowymi krajami członkowskimi Unii. Analizie i interpretacji poddane zostały wskaźniki oraz wyznaczniki zdolności oraz pozycji konkurencyjnej Polski, których ewolucja badana jest w okresie 1995-2005. Ocenie poddano również determinanty pozycji konkurencyjnej Polski. Analiza porównawcza prowadzona jest z uwzględnieniem aspektów ilościowych i jakościowych, co pozwala przewidzieć przyszłe trendy i wskazać obszary priorytetowe w polityce gospodarczej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.5385 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6687 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawa Habilitacyjna / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Bibliogr. s. 291-308.
Problematyka budowy potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa mieści się w ramach szerokiego obszaru zagadnień związanych z innowacyjnością współczesnej kapitalistycznej gospodarki, która z kolei mimo swej długiej historii wciąż znajduje się w centrum zainteresowania wielu ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Jest to wynik ogólnoświatowych trendów wskazujących na innowacje, jako na jedno z podstawowych źródeł napędzających postęp oraz rozwój gospodarek i społeczeństw XXI wieku. Coraz częściej spotkać można się z poglądami mówiącymi, iż o poziomie konkurencyjności gospodarki danego państwa, a w konsekwencji poziomie życia jego ludności, decyduje zdolność gospodarki do kreowania i skutecznego komercjalizowania innowacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11246 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12334 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 271-282.
Podstawowym celem pracy jest teoretyczna i empiryczna refleksja nad złożoną problematyką innowacji w zrównoważonym rozwoju organizacji na integrującym się rynku europejskim. Podstawową hipotezą badawczą pracy jest twierdzenie, że pomyślne i skuteczne zarządzanie innowacyjnością przez decydentów różnego szczebla wymaga ciągłego myślenia o innowacjach i określonego postępowania w mobilizowaniu swojej organizacji (budowa nowego kapitału strategicznego, kapitału intelektualnego, skupianiu się na wartości jako spersonalizowanym doświadczeniu i na współtworzeniu nowej wartości). Do oceny rozpatrywanych kategorii analizowanych zjawisk wykorzystano różne źródła i dane statystyczne pochodzące z różnych agend międzynarodowych, w tym liczne źródła statystyczne z różnych agend Unii Europejskiej, z GUS-u, z odpowiednich regionalnych Urzędów Statystycznych, a także dane zbierane indywidualnie przez autorów przy pomocy ankiet kierowanych do badanych podmiotów gospodarczych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11982 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 275-289.
Tematyka opracowania obejmuje ważne i aktualne problemy gospodarki polskiej i europejskiej. Podstawowym celem pracy jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad skomplikowaną problematyką innowacji i innowacyjności organizacji wobec wyzwań strategii inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Przedstawia problematykę determinant innowacyjności w sektorach usługowym i przemysłowym w przekrojach ogólnopolskim oraz regionalnym na tle wyzwań przyszłości. Dobór wymienionej problematyki merytorycznej podyktowany został potrzebą ciągłego identyfikowania i charakteryzowania prawidłowości występujących w zakresie działalności innowacyjnej w tych sektorach również na tle niektórych państw Unii Europejskiej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.12140 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12139 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13261 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Celem publikacji jest przedstawienie aktualnych wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami wobec wzrostu ich innowacyjności, nowych technologii i kryzysu gospodarczego. Składa się z 20 opracowań, w ramach których omówiono następujące problemy: działalność innowacyjną sektora MSP w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, determinanty rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej, specyfikę zarządzania małą firmą innowacyjną, zarządzanie sieciowe a innowacyjność organizacji, wpływ technologii na innowacyjność sektora MSP, wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kapitał intelektualny sektora MSP w dobie kryzysu. Poruszane w ramach niniejszej monografii zagadnienia teoretyczne są bogato ilustrowane wynikami badań i przykładami praktycznymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12153 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa / [Szkoła Główna Handlowa])
Bibliogr. s. 277-280.
Celem niniejszej pracy jest określenie roli innowacji i procesów ich dyfuzji w kreowaniu atrakcyjności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Ważne jest wskazanie szczególnie cennych innowacji samorządowych, wywierających wpływ na potencjalną i rzeczywistą atrakcyjność inwestycyjną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11925 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Jak polska gospodarka plasuje się na tle pozostałych gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej? Czy w ostatniej dekadzie osiągnięty został skok rozwojowy i cywilizacyjny, który był marzeniem wielu Polaków, kiedy w maju 2004 roku Polska wstępowała do Unii? W jakim stopniu członkostwo w UE przełożyło się na wzrost konkurencyjności Polski i doprowadziło do istotnych zmian gospodarczych, polegających na przejściu od konkurowania zasobami do konkurowania wiedzą? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania jest celem analiz prowadzonych w tej monografii. Wyniki tych badań pozwalają określić pozycję konkurencyjną Polski w Unii Europejskiej dziesięć lat po przystąpieniu naszego kraju do tego ugrupowania integracyjnego. Polska gospodarka ukazana została w szerszej perspektywie porównawczej, czyli na tle gospodarek pozostałych członków Unii Europejskiej. W monografii analizie poddano poszczególne determinanty pozycji konkurencyjnej Polski, zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej. Pozwala to zarysować przyszłe tendencje i wskazać obszary priorytetowe w polityce gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15367 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel przybliżenie wybranych zagadnień prawno-finansowych związanych z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Praca składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia rolę oraz sposób zarządzania kapitałem ludzkim przez przedsiębiorstwa. Część druga porusza problem odpowiedzialności finansowej i karnej podmiotów zbiorowych. Wprowadzanie innowacji wiąże się z podjęciem większego ryzyka związanego z wdrażaniem niestosowanych dotychczas metod zarządzania. Część trzecia porusza ważny aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Część czwarta zatytułowana "Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej" stawia sobie za cel przedstawienie matematycznych metod oceny opłacalności inwestycji rzeczowych wraz ze wskazaniem tych obszarów, które moga doprowadzić do błędnych decyzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6531 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again