Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(10)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(7)
Czytelnie
(13)
Author
Bukowski Sławomir I. (1956- )
(2)
Janasz Władysław (1940- )
(2)
Albiński Piotr (1969- )
(1)
Bombera Zdzisław (1932- )
(1)
Idczak Piotr
(1)
Kozioł-Nadolna Katarzyna
(1)
Mazur Grzegorz (ekonomia)
(1)
Małuszyńka Ewa
(1)
Pawłowicz Leszek
(1)
Strużycki Marian
(1)
Szczerbiński Henryk
(1)
Telep Jerzy
(1)
Tendera-Właszczuk Helena
(1)
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
(1)
Zwiech Patrycja
(1)
Łączak Andrzej
(1)
Świstak Marek (1982- )
(1)
Year
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(6)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
UNIA EUROPEJSKA
(5)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(4)
INNOWACJE
(3)
GOSPODARKA
(2)
KRYZYS GOSPODARCZY
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(2)
RYNEK PRACY
(2)
DOCHODY INDYWIDUALNE
(1)
FINANSE PUBLICZNE
(1)
FUNDUSZE STRUKTURALNE UE
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
INTEGRACJA GOSPODARCZA
(1)
JEDNOLITY RYNEK UE
(1)
KADRY
(1)
KONKURENCJA
(1)
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
ODPADY
(1)
POLITYKA SPOŁECZNA
(1)
POLITYKA SPÓJNOŚCI UE
(1)
POLSKA
(1)
Polityka publiczna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
RYNEK KAPITAŁOWY
(1)
STREFA EURO
(1)
SZKOLNICTWO WYŻSZE
(1)
UBÓSTWO
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
WARTOŚĆ EKONOMICZNA
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
(1)
ZATRUDNIENIE
(1)
Subject: time
1989-
(3)
2001-0
(3)
Subject: place
KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ
(5)
POLSKA
(2)
EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(2)
Opracowanie
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. przy art.
Przedstawione w tej publikacji referaty dotyczą szerokiej gamy aspektów instytucjonalnych, społecznych, gospodarczych, środowiskowych, prawnych, finansowych i handlowych. Zawarte w poszczególnych tekstach wnioski, poza walorem poznawczym i naukowym, mogą też zostać wykorzystane w podejmowanych w różnych miejscach i przez różne gremia decyzjach - co stanowi wymiar praktyczny niniejszej książki. Ewa Małuszyńska, Piotr Idczak, Grzegorz Mazur
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15969 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 145-149.
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat problematyki spójności i nierówności społecznych, a także ubóstwa i zamożności w krajach Unii Europejskiej. Pokazuje poziom zróżnicowania między krajami UE w wymiarze społeczno-ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów biedy i bogactwa. Strukturę pracy tworzy osiem rozdziałów. W rozdziale pierwszym pzedstawiono zależności między ubóstwem a nierównomiernością rozkładu dochodów, natomiast w drugim - problem zagrożenia ubóstwem. W rozdziale trzecim dokonano oceny zdrowia kobiet i mężczyzn w krajach unijnych. Rozdział czwarty ukazuje zróżnicowanie liczby pojazdów samochodowych, piąty - abonentów telefonii przewodowej i komórkowej. W rozdziale szóstym ukazano, jak kształtuje się ubóstwo na tle zasobów kapitału społecznego. W rozdziale siódmym przedstawino wydatki na szkolnictwo wyższe oraz na badania i rozwój. Ostatni rozdział koncentruje się na problematyce gospodarki odpadami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14916 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawione opracowanie Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej jest bardzo interesujące i niewątpliwie jest wartościowym wkładem do szerszego zestawu prac, których celem jest wskazanie specyficznej roli państwa w warunkach gospodarki rynkowej, a zwłaszcza w warunkach ponadnarodowej formy integracji w ramach Unii Europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7273 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8218 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Książka prezentuje teoretyczne i praktyczne aspekty mechanizmów zarówno pogłębiających różnice rozwojowe między regionami w procesie intergacji, jak również stymulujących wyrównywanie różnic na etapie Wspólnego Rynku i Unii Ekonomicznej i Monetarnej. Walory poznawcze pracy podnoszą zamieszczone w książce wyniki badań empirycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11223 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12308 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Strategia Lizbońska jako program długookresowego rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej została przyjęta w niniejszej monografii jako główne odniesienie merytoryczne, wyznacznik zmian oraz podstawa związków rynkowych obejmujących całą polską gospodarkę, a w tym małe i średnie przedsiębiorstwa. Zespół Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem traktuje te związki jako ważny element polskiej transformacji oraz podstawę wątków strategicznych na bliższą i dalszą przyszłość. Autorzy prezentują w monografii rozległe uwarunkowania wynikające ze studiów literatury polskiej i zagranicznej, a także z rezultatów badań empirycznych zrealizowanych na celowo dobranej próbie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.7600 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 8600 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera opracowania przygotowane na konferencję naukową pt. Strategia Lizbońska a zarządzanie wartością, która miała miejsce w dniach 24-27 września 2005 r.
Bibliogr. przy pracach.
Pomysłem na rewitalizację Strategii Lizbońskiej ma być skoncentrowanie się na dwóch celach: wzroście gospodarczym i wzroście zatrudnienia. Inne cele rozumiane są podobnie jak w mikroekonomicznej koncepcji shareholders value jako warunki realizacji tych dwóch wytyczonych celów. Postanowiono również o nacjonalizacji Strategii Lizbońskiej. Państwa członkowskie miały przedstawić jeszcze w 2005 r. wiarygodne i ambitne plany działań zapewniających powodzenie Strategii Lizbońskiej. System raportowania ma obejmować jeden narodowy plan gospodarczy. Komisja Europejska ma pełnić rolę niezależnej agencji monitorującej realizację Strategii Lizbońskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 10365 IX.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
"Temat książki dotyczy problematyki bardzo aktualnej i potrzebnej, zwłaszcza że świadomość faktycznych skutków stosowania polityk unijnych jest niewielka i wymaga ciągłego monitorowania. Celem badań jest analiza wybranych polityk UE oraz zbadanie ich wpływu na procesy społeczno-gospodarcze w Polsce. Realizacja takiego celu jest ważna zarówno z punktu widzenia teorii jak i potrzeb praktyki gospodarczej. Praca stanowi interesującą, oryginalną analizę wybranych polityk z punktu widzenia teorii i praktyki jak i ich ciekawą syntezę. Metoda zastosowana do badań pozwala na wszechstronną ocenę omawianych polityk. Analiza prowadzona jest w płaszczyźnie historycznej, prawnonormatywnej i sferze realnej". (z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Chrabonszczewskiej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.8274 XI.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 9613 XI.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 307-338. Indeks.
Niejasna, mało skuteczna, trudno dostrzegalna, skomplikowana – tak często określa się politykę regionalną Unii Europejskiej. Tymczasem jest ona jedną z najważniejszych polityk publicznych, zwłaszcza ze względu na ilość środków pochodzących z budżetu UE na rozwój i tworzenie wysokiej jakości życia. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów tej polityki, stąd zasadność podejmowania problematyki optymalizacji unijnej polityki regionalnej. Autorzy najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów normatywnych (prawnych i regulacyjnych) bądź rozstrzygnięć administracyjnych. Brakuje natomiast analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, sposobów podejmowania decyzji. Punktem wyjścia rozważań przedstawionych w niniejszej książce jest spojrzenie na politykę regionalną Unii Europejskiej z punktu widzenia nauki o polityce publicznej. Ta interesująca perspektywa poznawcza pozwala na namysł nad unijną polityką regionalną jako działaniem, w wyniku którego władza oraz obywatele organizują proces rozwiązywania problemów związanych z rozwojem. Mowa tutaj o sferze konkretnych działań, a nie tylko walki o władzę.
Book
In basket
Identyfikacja i realizacja strategii innowacyjnych przedsiębiorstw stanowi istotny wymóg podnoszenia racjonalności gospodarowania, a także główny element postępu cywilizacyjnego. Tworzenie gospodarki opartej na wiedzy (innowacyjności) wymaga wielu zmian, szczególnie w systemach edukacji i finansowania, czyli większego udziału kapitału prywatnego, funkcjonowania rynków finansowych oraz w kwalifikacjach (kluczowe kompetencje) przedsiębiorców i innowatorów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.2971 [Magazyn 1] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 4034 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 163-173.
Autorzy przedstawili istotę innowacji i procesów innowacyjnych, potencjał działalności innowacyjnej i czynniki ją determinujące, działalność innowacyjną w Polsce i Unii Europejskiej, rolę państw i Unii Europejskiej w stymulowaniu działalności innowacyjnej.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11585 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11584 IX.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12143 IX.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
Wejście do Unii było postrzegane przez państwa regionu Europy Środkowej i Wschodniej jako nieunikniona konsekwencja zmian systemowych. Jedenastoletni okres członkostwa w Unii Europejskiej, w przypadku Rumunii i Bułgarii ośmioletni, jest wystarczającym okresem do podjęcia próby oceny skutków integracji w ramach tego ugrupowania, zwłaszcza w ujęciu porównawczym w stosunku do grupy państw UE-15. Ocena skutków integracji w ramach Unii Europejskiej przebiegała w tym okresie w sposób zróżnicowany. Początkowa niepewność co do efektów integracji ustąpiła przekonaniu o pozytywnych skutkach członkostwa w UE. Celem badań jest analiza i diagnoza funkcjonowania nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Analizie poddano Polskę, Czechy, Węgry, Słowację, Słowenię, Estonię, Litwę, Łotwę, Bułgarię i Rumunię. Przedmiotem badań jest ekonomiczno-społeczny wymiar członkostwa, udział w strefie euro oraz w realizacji jednolitego rynku wewnętrznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15048 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15944 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Koniec XX i pierwsza dekada XXI wieku przyniosły nowe zjawiska w gospodarce światowej i w gospodarkach narodowych poszczególnych krajów. Nastąpiło przyspieszenie procesów globalizacji, ale również procesów międzynarodowej integracji regionalnej, zmieniły się warunki wzrostu i rozwoju gospodarczego. Wreszcie, poszczególne gospodarki w różnym stopniu zostały dotknięte skutkami globalnej recesji i kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Książka "Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy" traktuje o różnych aspektach procesów globalizacji i międzynarodowej integracji regionalnej oraz ich wpływie na wzrost gospodarczy.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15089 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15088 XII.1 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15987 XII.1 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsza praca stanowi próbę opisu, analizy, interpretacji i systematyzacji wybranych zjawisk, procesów ekonomicznych oraz społecznych wynikających z zawodności rynku i zawodności państwa, ujawnionych i zdynamizowanych światowym kryzysem ekonomicznym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13853 XI.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stawia sobie za cel przybliżenie wybranych zagadnień prawno-finansowych związanych z wprowadzeniem przez przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Praca składa się z czterech części. Część pierwsza przedstawia rolę oraz sposób zarządzania kapitałem ludzkim przez przedsiębiorstwa. Część druga porusza problem odpowiedzialności finansowej i karnej podmiotów zbiorowych. Wprowadzanie innowacji wiąże się z podjęciem większego ryzyka związanego z wdrażaniem niestosowanych dotychczas metod zarządzania. Część trzecia porusza ważny aspekt źródeł finansowania działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach. Część czwarta zatytułowana "Prospektywna efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw w warunkach transformacji a konkurencyjność w ramach Unii Europejskiej" stawia sobie za cel przedstawienie matematycznych metod oceny opłacalności inwestycji rzeczowych wraz ze wskazaniem tych obszarów, które moga doprowadzić do błędnych decyzji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 6531 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again