Form of Work
Książki
(33)
Status
only on-site
(30)
available
(24)
Branch
Magazyny
(9)
Wypożyczalnie
(15)
Czytelnie
(30)
Author
Kuciński Kazimierz (1950- )
(2)
Maksimczuk Aleksander (1949- )
(2)
Piecuch Teresa
(2)
Przychocka Iwona
(2)
Bansal Pratima
(1)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Bifulco Antonia
(1)
Bryx Marek (1953- )
(1)
Chick Anne
(1)
Connors Roger
(1)
Coulton Gary
(1)
Czaja Izabela
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Czudec Adam (1952- )
(1)
Fisher Alan
(1)
Glinka Beata
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Grzegorzewska-Mischka Ewa
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Guzal-Dec Danuta
(1)
Hoffman Andrew J
(1)
Jamka Beata (1961- )
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra
(1)
Klimek Jan
(1)
Kosiedowski Wojciech (1946- )
(1)
Kurczewska Agnieszka
(1)
Lizurej Alicja
(1)
Majkut Robert
(1)
Makieła Zbigniew
(1)
Mellor Noha
(1)
Mellor Robert B
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Partycki Sławomir (1951- )
(1)
Pawłowski Konrad
(1)
Raich Mario
(1)
Ratajczak Zofia (1937- )
(1)
Saar Małgorzata Anna
(1)
Sasin Robert
(1)
Sawicki Jarosław
(1)
Siedlecka Agnieszka
(1)
Smith Tom
(1)
Staniszewska Aleksandra
(1)
Strzałecki Andrzej (1937- )
(1)
Szlęzak-Matusewicz Joanna
(1)
Targalski Jan (1942- )
(1)
Wasilczuk Julita (1965- )
(1)
Zięba Krzysztof (ekonomia)
(1)
Zwolińska-Ligaj Magdalena
(1)
Year
2010 - 2019
(29)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(32)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(30)
English
(3)
Subject
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa)
(33)
PRZEDSIĘBIORSTWO
(7)
INNOWACJE
(5)
ROZWÓJ REGIONALNY
(5)
ZARZĄDZANIE
(4)
KULTURA ORGANIZACYJNA
(3)
BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE PAŃSTWA
(2)
BIOPALIWA
(2)
ENERGETYKA ODNAWIALNA
(2)
GEOENERGETYKA
(2)
INWESTYCJE ZAGRANICZNE
(2)
MIASTA
(2)
POLITYKA REGIONALNA
(2)
PRZEDSIĘBIORCY
(2)
PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE
(2)
REGIONY (adm.)
(2)
SAMORZĄD GMINNY
(2)
SPOŁECZNOŚCI LOKALNE
(2)
SUKCES
(2)
TURYSTYKA
(2)
GOSPODARKA TERENOWA
(1)
HANDEL ELEKTRONICZNY
(1)
KADRY
(1)
KRYZYS FINANSOWY
(1)
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(1)
OBSZARY CHRONIONE
(1)
OCHRONA ŚRODOWISKA
(1)
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(1)
PRZEDSIĘBIORSTWA MAŁE i ŚREDNIE
(1)
REGIONALIZACJA GOSPODARCZA
(1)
SAMOREALIZACJA
(1)
SPÓŁDZIELCZOŚĆ
(1)
WYDAWNICTWA POPULARNE
(1)
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
(1)
Subject: time
2001-0
(3)
2001-
(2)
Subject: place
POLSKA
(1)
Genre/Form
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
(4)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
PODRĘCZNIKI
(1)
PORADNIKI
(1)
40 results Filter
Book
In basket
Bibliogr. s. 225-[242].
W książce zaprezentowano syntezę najnowszych kierunków badań naukowych w dziedzinie przedsiębiorczości na świecie. Podjęto ważną i w Polsce praktycznie nieznaną problematykę sposobności i intencji przedsiębiorczych. Opisano przedsiębiorczość jako naukę oraz nakreślono jej specyfikę i główne obszary zainteresowań. W celu lepszego zrozumienia współczesnej przedsiębiorczości, w tym problematyki intencji i sposobności przedsiębiorczych, zastosowano podejście interdyscyplinarne. Wykorzystano przede wszystkim dorobek i warsztat ekonomii, socjologii oraz psychologii. Poza dyskusją syntetyzującą wątki teoretyczne, przeprowadzono badania empiryczne. Korzystano z metodologii badań jakościowych i ilościowych, w tym samym wskazując na szeroki potencjał metodologiczny badań z zakresu przedsiębiorczości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12949 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14082 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 291-296.
Przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ system ekonomiczny nie istnieje samodzielnie. Jest powiązany z szeroko rozumianymi strukturami społecznymi, kulturą, otoczeniem instytucjonalnym oraz prawnym czy wreszcie, w wymiarze jednostkowym, z konstrukcją charakterologiczno-osobowościową osób uczestniczących w systemie. W tak przyjętej perspektywie, książka obejmuje analizę: znaczenia terminu „przedsiębiorczość” i perspektywy teoretycznej, która najpełniej oddaje istotę złożoności zjawiska przedsiębiorczości; uwarunkowań ekonomicznych przedsiębiorczości i przedsiębiorczości w teorii ekonomii; uwarunkowań instytucjonalnych i formalno-prawnych tego zjawiska ; uwarunkowań psychologicznych przedsiębiorczości; wpływu uwarunkowań socjologicznych, czyli oddziaływania kultury, struktur społecznych i stratyfikacji na przedsiębiorczość; wpływu klimatu społecznego na przedsiębiorczość, nierzadko kształtowanego przez realizację w praktyce idei społecznej odpowiedzialności biznesu; najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości i wpływających na to zjawisko wskaźników makroekonomicznych; najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości lokalnej i wpływających na nią cech bazy gospodarczej; charakterystyki profilu socjologicznego przedsiębiorców, na przykładzie osób prowadzących działalność gospodarczą we Wrocławiu. Książka łączy w sobie analizę teoretyczną z wynikami badań empirycznych, zarówno tych najnowszych, jak także już nieco wcześniej zrealizowanych, jakkolwiek wciąż wartościowych. Dzięki takiemu podejściu badawczemu w sposób komplementarny zostały scharakteryzowane uwarunkowania przedsiębiorczości w interdyscyplinarnej perspektywie, wraz ze wskazaniem profilu socjologicznego przedsiębiorców działających w wymiarze lokalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14282 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15194 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 122-132.
Tematyka książki jest bardzo różnorodna. Wprowadzeniem do rozważań jest rozdział opisujący potrzebę interdyscyplinarności płaszczyzny badawczej przedsiębiorczości. Kontynuacją rozważań jest rodział dotyczący potencjału rozwojowego polskich przedsiębiorstw i roli raportów dotyczących przedsiębiorczości w skali makro. Rozdział trzeci dotyka problemów związanych z przedsiębiorczością społeczną. Rozdział czwarty jest opisem konkretnego typu przedsiębiorczości, jaką jest przedsiębiorczość rodząca się, inaczej preprzedsiębiorczość. Rozdziały piąty i szósty są poświęcone psychologicznym aspektom przedsiębiorczści: jej komponentm i cechom przedsiębiorczych kobiet. Ostatni rozdział opisuje edukację przedsiębiorczą na poziomie studiów wyższych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15771 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość / Krzysztof Zięba. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - 239 s. : il. ; 24 cm.
Bibliogr. s. 223-239.
Książka Krzysztofa Zięby jest pierwszą w Polsce, skierowaną do szerokiego grona odbiorców publikacją poświęconą preprzedsiębiorczości. Preprzedsiębiorcę definiuje się jako kogoś, kto jest aktywnie zaangażowany w proces zakładania własnej, jeszcze nienarodzonej firmy. Ich liczba w Polsce jest szacowana na około milion osób. Publikacja przedstawia problematykę preprzedsiębiorczości na szeroko zakreślonym tle, obejmującym współczesny paradygmat badań nad przedsiębiorczością, związki między przedsiębiorczością (i preprzedsiębiorczością) a wzrostem gospodarczym oraz sposoby badania procesów założycielskich nowych firm.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15211 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16512 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16511 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (postawa) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze POSTAWY (hasło przedmiotowe)
zob. też PRAKSEOLOGIA (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. s. 157-168.
Książka omawia wybrane obszary i kierunki rozwoju przedsiębiorczości indywisualnej i korporacyjnej osadzone w szeroko rozumianych możliwościach czynnika ludzkiego - w jego potencjale. Książka składa się z sześciu rozdziałów: - wstępnego, dwóch koncentrujących się na źródłach przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej oraz trzech poświęconych wybranym uwarunkowaniom przedsiębiorczości w ramach przedsiębiorstwa (rozszerzonego), determinującym rozwój przedsiębiorczości kadr i stymulującym osiąganie efektu synergicznego ich przedsiębiorczych działań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13587 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Engram)
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Praca jest zbiorem artykułów na temat psychologicznych problemów przedsiębiorczości. Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczących różnych aspektów aktywności człowieka, ukierunkowanej na osiąganie ambitnych celów. Są tu rozważania o zachowaniu się ludzi dążących do poprawy swojego losu, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Przedsiębiorczość jest tu rozpartywana jako zjawisko wielowymiarowe i pokazanie różnorodności ujęć było jednym z celów tej publikacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13590 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz. Indeks.
Dynamizacja gospodarek krajów wysoko rozwiniętych możliwa jest jedynie dzięki lepszemu wykorzystaniu ich potencjału społecznego. Odbywać się to powinno m.in. poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Ten proces musi obejmować zarówno stwarzanie odpowiednich warunków instytucjonalno-finansowych, jak i rozwój i podnoszenie poziomu edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Mimo wyraźnie zarysowanych potrzeb, nie było dotąd w Polsce opracowania, które w kompleksowy sposób ujmowałoby najważniejsze z tego zakresu problemy i zagadnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11153 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12154 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 251-274.
Autorka podejmuje niezykle doniosłą problematykę zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Przedsiębiorczość, a ściśle rzecz biorąc - talenty przedsiębiorczości, to jeden z pięciu zasobów terytorium decydujących o szansach jego rozwoju społeczno-gospodarczego, a co za tym idzie - o powodzeniu w rywalizacji konkurencyjnej. Zasób ten nabiera szczególnego znaczenia w gospodarce, która powinna opierać swoją strategię rozwoju na konieczności doganiania krajów przodujących, co wymaga transformacji zasobów i systemów gospodarowania oraz daleko idących przemian społecznych. Na takiej drodze znalazła sie Polska i podjęła te wyzwania. Dla Polski rozwój przedsiębiorczości jest warunkiem sprostania temu wyzwaniu. Praca ta, oprócz walorów merytorycznych, realizuje jednocześnie cel społecznej użyteczności nauki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.10985 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 11954 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 177-183 i przy rozdz.
Niniejszy podręcznik przybliża Czytelnikowi problematykę przedsiębiorczości w odniesieniu do przedsiębiorstw turystycznych. Treść podręcznika została podzielona na sześć rozdziałów. Rozdział pierwszy wyjaśnia pojęcia przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, omawia rodzaje przedsiębiorców i prezentuje teoretyczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej. Rozdział drugi systematyzuje wiedzę teoretyczną i empiryczną dotyczącą strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym. Rozdział trzeci dotyczy finansowego wsparcia MŚP turystycznych, wykorzystania kapitału własnego i obcego oraz funduszy strukturalnych. Rozdział czwarty skupia się na działaniu przedsiębiorstw turystycznych na konkurencyjnym rynku. W rozdziale piątym poruszono teoretyczne i metodologiczne zagadnienia związane z biznesplanem, natomiast w ostatnim przedstawiono przykładowy biznesplan przedsiębiorstwa agroturystycznego.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.11690 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.11689 XX.4 [Wypożyczalnia B] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12878 XX.4 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16891 IX.4.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Indeks.
Environmental issues now loom large on the social, political, and business agenda. Over the past four decades, "corporate environmentalism" has emerged and been constantly redefined, from regulatory compliance to more recent management conceptions such as "pollution prevention", "total quality environmental management", "industrial ecology", "life cycle analysis", "environmental strategy", "environmental justice," and, most recently, "sustainable development."
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15412 XVII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / Wydawnictwo C.H. Beck. Przedsiębiorczość)
Bibliogr. s. 155-160 i przy rozdz. Indeks.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.9045 [Magazyn 1], 10626 [Magazyn 2] (2 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość : podstawy teoretyczne / Teresa Piecuch. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - 271, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Zarządzanie. Przedsiębiorczość)
Bibliogr. s. 249-258 i przy rozdz. Indeks.
Monografia stanowi syntetyczną, a jednocześnie szeroką analizę literatury przedmiotu z zakresu przedsiębiorczości. Książka prezentuje m.in.: różnorodne podejścia do przedsiębiorczości zawarte w teoriach ekonomii i zarządzania, charakterystykę przedsiębiorczości w różnych ujęciach, charakterystykę przedsiębiorcy, uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, specyfikę MSP oraz ich rolę w kreowaniu zachowań przedsiębiorczych. Drugie wydanie zostało wzbogacone o zagadnienia dotyczące: przedsiębiorczości rodzinnej, przedsiębiorczości kobiet, którą scharakteryzowano w kontekście trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy i w pracy zawodowej; przedsiębiorczości akademickiej, przedsiębiorczości społecznej, a także ekonomii społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.13408 IX.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14171 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy większości rozdz.
Książka prezentuje dyskusję, jaka toczy się w psychologii na temat przedsiębiorczości. Dobrze porządkuje pojęcie przedsiębiorczości, w którym twórczość jest jej nierozerwalnym elementem, kluczowym dla osiągnięcia sukcesu menedżerów-przedsiębiorców. Jeżeli innowacyjna przedsiębiorczość charakteryzuje ludzi twórczych, to poznanie istoty ich sukcesu w biznesie sprowadza się do psychologicznej analizy osobowości twórczej, wkomponowanej w naturalny kontekst środowiska zawodowego w określonej sytuacji społeczno-ekonomicznej kraju. Publikacja może istotnie przyczynić się do spójnego zrozumienia pojęcia przedsiębiorczości, w jego różnych kontekstach, co jest ważne z perspektywy akademickiej. (prof. dr hab. Andrzej Falkowski, SWPS)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 12838 IX.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again