Form of Work
Książki
(26)
Status
only on-site
(25)
available
(14)
unknown
(1)
Branch
Magazyny
(3)
Wypożyczalnie
(11)
Czytelnie
(26)
Author
Przychocka Iwona
(3)
Dymek Łukasz
(2)
Ejsmont Aneta
(2)
Kucab-Bąk Katarzyna
(2)
Polcyn Jan
(2)
Adamska Małgorzata (nauki ekonomiczne)
(1)
Barska Anetta
(1)
Bedrunka Karina
(1)
Burchard-Dziubińska Małgorzata
(1)
Czupryński Szymon Cyprian
(1)
Gomółka Krystyna (1954- )
(1)
Głowski Piotr (1967- )
(1)
Harasimiuk Marian (1941- )
(1)
Kozłowski Remigiusz
(1)
Kuchmacz Bożena
(1)
Machnik-Słomka Joanna
(1)
Majerek Dariusz
(1)
Mazurkiewicz-Pizło Anna
(1)
Mierzejewski Donat Jerzy (1959- )
(1)
Miszczak Katarzyna
(1)
Nazarczuk Jarosław Michał
(1)
Nowakowska Aleksandra (nauki ekonomiczne)
(1)
Noworól Aleksander
(1)
Pająk Kazimierz (1953- )
(1)
Pawlik Andrzej
(1)
Piątyszek-Pych Alina
(1)
Polcyn Jan (ekonomia)
(1)
Prokopiuk Aleksander
(1)
Pylak Korneliusz
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Sabat Anna
(1)
Sawicki Bogusław (1952- )
(1)
Sieradzka Katarzyna
(1)
Sikorski Jerzy (1942- )
(1)
Sobczak Eugeniusz
(1)
Trojak Mariusz (1973- )
(1)
Wosiek Małgorzata
(1)
Wyrwa Joanna
(1)
Łuczyszyn Andrzej
(1)
Łącka Irena
(1)
Ślusarczyk Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(26)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Subject
ROZWÓJ REGIONALNY
(24)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
(3)
GOSPODARKA TERENOWA
(2)
REGIONY PRZYGRANICZNE
(2)
WIEŚ
(2)
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
(1)
DROGI SZYBKIEGO RUCHU
(1)
EDUKACJA EKOLOGICZNA
(1)
EKOROZWÓJ
(1)
GLOBALIZACJA
(1)
INNOWACJE
(1)
INSTYTUCJE NONPROFIT
(1)
INWESTYCJE
(1)
Innowacje
(1)
KAPITAŁ INTELETUALNY PRZEDSIĘBIORSTWA
(1)
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
(1)
OBSZARY CHRONIONE
(1)
PILOTAŻOWY PROGRAM LEADER+
(1)
PLANOWANIE TERENOWE
(1)
POLITYKA REGIONALNA
(1)
ROLNICTWO
(1)
ROZWÓJ SPOŁECZNY
(1)
Rozwój regionalny
(1)
SAMORZĄD TERYTORIALNY
(1)
TURYSTYKA WINIARSKA
(1)
WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA
(1)
Subject: time
2001-0
(10)
2001-
(2)
1989-
(1)
Subject: place
OPOLE (woj. opolskie ; okręg)
(2)
PODLASKIE, województwo
(2)
POLSKA
(1)
POLSKA WSCHODNIA
(1)
Genre/Form
MATERIAŁY KONFERENCYJNE
(3)
DANE STATYSTYCZNE
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
28 results Filter
Book
In basket
(Regiony)
Bibliogr. przy rozdz.
Książka przedstawia uwarunkowania rozwoju regionów w zakresie czynników społeczno-gospodarczych, kształtujących zrównoważony rozwój. Autorzy artykułów odnoszą się do wybranych aspektów funkcjonowania regionów: przestrzennego wymiaru gospodarczego rozwoju regionów samorządowych, gospodarki i procesu kształtowania się nowoczesnego kapitału ludzkiego w regionach, spojrzenia na rozwój lokalny/regionalny przez zagranicznych uczestników dyskursu naukowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14902 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Monografia podejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania społeczności lokalnych w regionach peryferyjnych. Składa się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana "Niektóre aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych regionów peryferyjnych obejmuje sześć opracowań z zakresu bezpieczeństwa, rynku pracy, zarządzania w agroturystyce, zagospodarowania użytków rolnych, rozwoju gospodarczego. Z kolei część druga, zatytułowana "O niektórych przejawach zmian dokonujących się współcześnie w społecznościach lokalnych, obejmuje osiem artykułów z zakresu: bezpieczeństwa, edukacji,finansów, budownictwa, BHP i ochrony środowiska.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15325 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
ROZWÓJ REGIONALNY - Polska - 21 w (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Bibliogr. s. 145-158.
Publikacja poświęcona jest zmianom w systemie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, które pojawią się w najbliższej dekadzie w Polsce. Zmiany te, uwarunkowane są przeobrażeniami cywilizacyjnymi, związanymi z rozwojem technologicznym i globalizacją. Ważną rolę odgrywa przy tym krytyczna refleksja dotycząca skuteczności wdrażania polityki spójności w Unii Europejskiej. W konsekwencji, na szczeblu unijnym i krajowym pojawiły się wytyczne i regulacje, tworzące nowy paradygmat polityki regionalnej. Nowe rozumienie tejże polityki odchodzi od prymatu działań wyrów­nawczych pomiędzy regionami i kładzie nacisk na zwiększenie zdolności konkurencyjnych terytoriów. Rośnie przy tym rola miejsc traktowanych jako tzw. obszary funkcjonalno-przestrzenne, a maleje siła sprawcza administracji publicznej. Nowy paradygmat polityki regionalnej wymaga też innego spojrzenia na planowanie rozwoju. W publikacji autor, na podstawie własnej interpretacji uwarunkowań nowej polityki regionalnej, analizuje istniejące syste­my planowania regionalnego i lokalnego w Polsce oraz tworzy modelowe rozwiązania, które antycypują pojawienie się nowego paradygmatu planowa­nia terytorialnego. Ten przyszły zbiór pojęć i teorii tworzących rzeczywistość planowania, trudny jeszcze dziś do kompleksowego opisania, opierać się będzie na innych, niż dzisiejsze, choć ujawniających się z wolna, relacjach organizacyjnych, w których - obok publicznego systemu planowania - klu­czową rolę odegrają hybrydowe partnerstwa publiczno-prywatno-społeczne.
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. P.15134 [Magazyn 1] (1 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 16155 XIII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16154 XIII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy większości prac. Indeks.
Celem monografii jest wykazanie wpływu pracy organizacji pozarządowych na rozwój regionalny oraz ilustracja tego procesu przykładami współpracy. Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi często wynika z faktu przynależności osób pełniących funkcje w samorządzie do organizacji. Cele działania władz samorządowych zbieżne są z celami organizacji toteż podejmowane przedsięwzięcia są wspólnie realizowane. Organizacje pozarządowe mają więc duży wpływ na rozwój regionalny. (ze Wstępu)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13833 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Prezentowany zbiór wypełnia lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. W książce omówiono nowe lub mało spopularyzowane metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym/regionalnym. Całość publikacji składa się z pięciu rozdziałów stanowiących odrębne bloki tematyczne, skomponowanych w logiczny i przejrzysty sposób. Są to: zintegrowane plany rozwoju; partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego; systemy informacji przestrzennej jako narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego; tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym oraz zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15050 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15947 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka traktuje o determinantach szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego. Została podzielona na trzy części. W obecnym tomie skoncentrowano się na czterech obszarach determinujących rozwój regionalny to jest: polityka regionalna, gospodarka żywnościowa, odnawialne źródła energii oraz kapitał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 16343 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Analiza zrównoważonego rozwoju podjęta w książce koncentruje się wokół następujących kwestii: rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów wdrażania, sposobów pomiaru i monitorowania, dobrych praktyk. Bogate doświadczenia autorów umożliwiły dokonanie kompleksowej oceny zrównoważonego rozwoju w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14181 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy rozdz.
W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw i na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla innych samorządów terytorialnych w Polsce. Do badań wykorzystano 16 zmiennych wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin i zastosowano punktację sumaryczną jako syntetyczną miarę rozwoju. W pracy zamieszczono wyniki analizy dla 6 województw wykazujących się najwyższym współczynnikiem rozwoju na mieszkańca.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15841 XVII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 235-240.
Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych nabiera szczególnego znaczenia, gdyż stają się one podporządkowane m.in. procesom globalizacji, gospodarce usługowej, metropolizacji itp. Bezpieczeństwo staje się jednym z istotniejszych czynników nie tylko stabilizującym procesy wzrostu i rozwoju, ale jest wręcz elementem tych procesów. Można powiedzieć, że nabiera ono nowej wartości nie tylko w wymiarze prawnym czy socjologicznym, ale przede wszystkim ekonomicznym i społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego jego rozmieszczenia. Z punktu widzenia czytelnika, w tym przede wszystkim osób podejmujących decyzje w zakresie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, jest to opracowanie wychodzące naprzeciw potrzebom metodycznym, zawierające szereg rozwiązań i podpowiedzi, ale także wskazujące na dylematy. Dla wielu praktyków będzie to ważny przyczynek do dalszego doskonalenia funkcjonujących rozwiązań. Publikacja wskazuje na nowy paradygmat procesów rozwoju i miejsca bezpieczeństwa w kreowaniu rozwoju regionalnego oraz lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. 17057 X.6 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 17056 X.6 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 212)
Bibliogr. s. 245-266.
"Praca jest obszernym studium teoretycznym ukazującym ewolucję struktur regionalnych i kształtowanie się nowego typu regionów ekonomicznych adekwatnych do współczesnej, nowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego. Akcentuje nowe warunki i nowe konteksty funkcjonowania i rozwoju regionów. Praca jest próbą oglądu wielu ujęę teoretyczno-koncepcyjnych dotyczących funkcjonowania i rozwoju regionów.".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.12658 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13720 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny jest wynikiem konferencji zorganizowanej w Białymstoku przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku w kwietniu 2012 roku. Książka jest próbą nakreślenia najbardziej istotnych aspektów, również problemów, które w dzisiejszym świecie dotyczą podmiotów międzynarodowych, a także regionalnych. W pierwszym rozdziale poruszana jest problematyka Polski wschodniej i jej gospodarczego rozwoju w kontekście rynku pracy czy handlu zagranicznego. Drugi rozdział poświęcony jest ekonomicznym aspektom współpracy międzynarodowej i rozwoju regionalnego. Dotyczy wybranych aspektów gospodarczych, które często są wykorzystywane przy współpracy międzynarodowej. Rozdział trzeci zawiera przegląd wybranych regionów świata, opisuje ich innowacyjność lub współpracę z innymi regionami. Rozdział czwarty traktuje o szczególnym regionie świata, jakim jest Azja Południowo-Wschodnia, i jego współpracy z innymi regionami świata. Rozdział piąty jest próbą spojrzenia na prawne aspekty współpracy międzynarodowej i regionalnej. Następny rozdział jest zbiorem artykułów poświęconych zagadnieniom Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym tematem poruszanym w tych wystąpieniach jest współpraca polsko-białoruska, w tym także prognozy dotyczące rozwoju tejże w najbliższych latach. Ostatni rozdział zawiera zbiór artykułów, które w głównej mierze dotyczą współpracy regionalnej w obrębie państw Unii Europejskiej. Autorzy próbują wskazać możliwości rozwoju gospodarczego, jakie płyną z przynależenia do struktur europejskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15362 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Niniejsze opracowanie stanowi zwieńczenie trzyletnich prac na temat determinantów ekonomiczno-społecznego zróżnicowania regionalnego i lokalnego w Polsce w ramach projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki „Analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski oparta na łańcuchach Markowa". Prace badawcze prowadził interdyscyplinarny zespół ekonomistów, matematyków i psychologów. Autorzy podjęli próbę określenia głównych czynników opisujących rozwój społeczny i ekonomiczny województw, powiatów i gmin w Polsce w latach 2002-2011. Ich celem było również zweryfikowanie hipotezy o konwergencji wewnątrzregionalnej i międzyregionalnej, a także - dzięki zastosowaniu koncepcji łańcuchów przejścia Markowa - określenie prawdopodobieństwa przesuwania się poszczególnych województw i powiatów pomiędzy różnymi grupami opisującymi stany rozwoju gospodarczego i społecznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.15051 XIII.3 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15948 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 155-164, netogr. s. 164.
Głównym celem pracy jest przedstawienie dystansu innowacyjnego województw w Polsce w roku 2016. Szczegółowe badania empiryczne przeprowadzono w przekroju poszczególnych województw w oparciu o dane liczbowe z badanych dwu lat 2002 i 2009 oraz prognozę na 2016. Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano teoretyczne podstawy rozwoju innowacyjnego. Przedstawniono innowacje w teorii ekonomii oraz w polityce gospodarczej. Zaprezentowano też uwarunkowania i czynniki rozwoju innowacji. Rozdział drugi zawiera charakterystykę innowacji, które są współczesną przesłanką rozwoju regionów i krajów. Podkreślono, że gospodarka oparta na wiedzy i innowacje decydują o rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów. Rozdział trzeci zawiera szczegółowe studia i oceny innowacyjności polskich województw. W rozdziale tym omówiono charakterystykę wskaźników innowacyjności oraz klasyfikację poziomu innowacyjności poszczególnych województw w roku 2002 i 2009. Klasyfikację tę oparto na kilku metodach statystycznych. Rozdział czwarty poswięcony jest perspektywom rozwoju potencjałów innowacyjnych województw. Przedstawniono prognozę kształtowania się potencjału innowacyjnego województw w roku 2016, a także kierunki rozwoju - dystans innowacyjny województw. W zakończeniu sformułowano najważniesze wnioski płynące z dokonanych badań i analiz oraz podkreślono rolę i znaczenie potencjału innowacyjnego w rozwoju województw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. P.14450 XIII.2 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15358 XIII.2 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 3 branches. Expand the list to see details.
Magazyny
There are copies available to loan: sygn. B.1297 [Magazyn 2], B.1296 [Magazyn 2], B.1295 [Magazyn 2], P.16593 [Magazyn 1], P.16592 [Magazyn 1] (5 egz.)
Wypożyczalnie
There are copies available to loan: sygn. B.1294 XVII.5 [Wypożyczalnia C] (1 egz.)
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. B.1293 XVII.5 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. przy pracach.
Książka traktuje o determinantach szeroko pojmowanego rozwoju regionalnego. Została podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera artykuły związane z wpływem polityki fiskalnej i zarządzania na rozwój regionalny. Część druga dotyczy związków sektora publicznego z rozwojem regionalnym. Częśc trzecia zawiera prace dotyczące problemów rolnictwa w Polsce w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 15134 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr. s. 255-265.
Ksiązka opisuje rozwój turystyki winiarskiej w Polsce wskazując na jej powiązania z teoriami endogenicznego rozwoju regionu. Sformułowano model rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce w ujęciu mikro- i mezo- oraz określono rolę władz i organizacji pozarządowych w jej rozwoju, a także sprecyzowano ich funkcje w rozwoju turystyki winiarskiej. Dokonano również systematyzacji korzyści i kosztów wynikających z rozszerzania tego kierunku turystyki w regionie. Ponadto, zarysowano problematykę szarej strefy w rozwijającej się w Polsce enoturystyce. Ważnym aspektem pracy było także poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie są perspektywy rozwoju enoturystyki w Polsce i jakie jest jej oddziaływanie na rozwój regionu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 14151 XX.1.2 [Czytelnia B] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych s. 237-255.
Rozwój terytorialny (regionalny, lokalny) w Polsce zyskał na znaczeniu dzięki transformacji systemowej dokonującej się od 1989 r. Powstanie gmin i powiatów korzystnie wpłynęło na wzrost możliwości współdecydowania mieszkańców o rozwoju wspólnie zamieszkiwanego terytorium. Z określonym terytorium lokalna społeczność zaczęła łączyć takie pojęcia, jak: system, „zakorzenienie" w danym miejscu, czas i przestrzeń, kapitał, integracja, aktywność społeczna, projekty, rozwój. Kreatywne działania mieszkańców polegały na realizacji innowacyjnych projektów na zasadzie partnerstwa liderów trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego. Partnerska współpraca oparta była na zaufaniu, wiarygodności, a przede wszystkim aktywności społeczności lokalnej. Działania mieszkańców generowały dynamikę rozwoju gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, takich jak: Bolesławiec, Chocianów, Chojnów, Gromadka, Lubin i Przemków w latach 2004-2014.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Brak informacji o dostępności: sygn. 16166 XIII.3
Book
In basket
Bibliogr., netogr. s. 216-231. Indeksy.
Publikacja koncentruje się na zagadnieniu wpływu kapitału intelektualnego na procesy rozwoju województw Polski Wschodniej. W pracy wyodrębniono pięć rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiono definicję kapitału intelektualnego oraz jego składników w odniesieniu do regionów, strukturę kapitału ludzkiego i sposoby jego pomiaru. W rozdziale drugim poruszono kwestie związane z procesami rozwoju regionalnego we współczesnej gospodarce. W rozdziale trzecim scharakteryzowano dane makroekonomiczne (PKB, wydajność pracy, zatrudnienie, infrastruktura społeczna i techniczna), które warunkują akumulację i rozwój zasobów kapitału intelektualnego w Polsce Wschodniej. W rozdziale czwartym dokonano analizy tendencji rozwoju zasobów kapitału intelektualnego we wszystkich jego wymiarach w województwach wschodnich. Rozdział piąty poświęcono zbadaniu zależności między poziomem rozwoju województw a ich wyposażeniem w kapitał intelektualny, poruszono również kwestię oddziaływania polityki regionalnej na rozwój kapitału intelektualnego. W części podsumowującej zawarto najważniejsze ustalenia wynikające ze studiów literaturowych i badań empirycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnie
Copies are only available in the library: sygn. 13725 XIII.3 [Czytelnia C] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again